Nordfx යනු,

Nordfx යනු වංචාකාර ආයතනයකි. Nordfx යනු ලියාපදිංචි Forex Broker සමාඟමක් නොවේ.ඔවුන්ගේ www.nordfx.com නමින් කිසිම ආකාරයක ලියාපදිංචියක් නැත.Forex Trading යනු Future Trading වර්ගයකි.එම නිසා ලියාපදිංචිය තිබීම අනිවර්යය වේ.අපගේ සාමාජිකයන් බොහෝ පිරිසකට ඔවුන්ගේ Profit මුදල් ඔවුන්ට ලබා දී නැත.ඔවුන්ගේ Accounts Block කර ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ Profit හා Commission සියල්ල කිසිම හේතුවකින් තොරව කපා හැර ඇත.එසේ හෙයන් අපගේ සාමාජිකයන් ගේ වැඩි ඉල්ලීම පරිදි සියල්ල සළකා බලා Nordfx Broker Company ය අපගේ Broker සමාගමෙන් ඉවත් කරමි.


Abhishek Ranjan යනු NORDFX ආයතනයෙහි අයිතකරැ වන බවත්,ඔහු ඔහුගේ NORDFX ආයතනයට වැඩිවශයෙන් Deposit ලබා ගැනිම සඳහා මිනිසුන්ව මුණ ගැසීමට ලංකා රජයේ අනුදැනුමකින් හා ලංකා රජයේ අවසරයකින් තොරව ලංකා රජය තුලට පැමිණ FOREX වෙළඳ ප්රචාරයේ නියැළන්නේය.එමෙන්ම Nordfc.com ආයතනය තනිකරම White Lable ආයතනයකි.White Labale හි තේරැම වන්නේ Nordfx නමින් ඇති Real Ecn Brker සමාගමක් වෙනම තිබේ.එය cypress හි ලියාපදිංචි http://nordfx.com.cy සමාගමයි.ඔබ මෙහි ඔබගේ නමින් ගිණුමක් Open කර එහි තොරතුරැ nordfx.com Support department එකෙන් විමසා බැලුවිට ඔවුන් පවසා සිටින්නේ එවැනි ගිණුමක් nordfx.com තුල ලියාපදිංචි නැති බවයි.එයට හේතුව වන්නේ www.nordfx.com ලියාපදිංචියකින් තොරව www.nordfx.com.cy නාමය මුවාවෙන් පවත්වාගෙන යන Abhishek Ranjan නැමැති පුද්ගලයාට පමණක් තනි අයිතිය ඇති හොර ජාවාරම්කාර සමාගමකි.nordfx.com ආයතනයට කිසිම ආකාරයක ලියාපදිංචියක් නැත.ඔබ විසින් තැන්පත් කරන මුදල් වලින් ඔබ ලබන ලාබය ඔබට ලබා දෙන නොදන එක තීරණය කරනු ලබන්නේ ඔහු විසිනි.අඩු මුදලක් තැන්පත් කර වැඩි මුදලක් Profit කළ විට එම withdrawals ලබා නොදෙන්නේ ඔහු විසිනි.ඔබ විසින් ඔබගේ Nordfx  Forex ගිණුමට තැන්පත් කරන මුදල් Forex Banks වල Deposit වන්නේ නැත.එම මුදල් ඔවුන්ගේ පුද්ගලික Accounts වලට බැර වන්නේය.එම නිසා එහි තනි අයිතිය ඇත්තේ Abhishek Ranjan නැමැති පුද්ගලයාටයි.


ඔබ $100 deposit කර $1000 ට එහා Profit Earn කලේද?ඔබ ඔබගේ ඟිණුමෙන් මුදල් Withdraw කරන්නේ නම් $1000 ට අඩු මුදලක් withdrawal කරන්න.ඔබ වැඩි මුදලක් withdrawal කලහොත් ඔබට ඔබගේම මුදල් withdrawal කිරීමට නොදී,කිසිම දැනුම්දීමකින් තොරව Account Block කර දමනු ලැබේ.එසේ හෙයින් ඔබ Withdrawal සඳහා අඩු මුදලක් යොමු කරන්න.එයින් ඔබට වියහැකි අලාබහානි මඟ හරවා ගත හැක.


Nordfx ආයතනයට තහවුරැ කීරීමට ලියාපදිංචියක් නොමැති නිසා ඔවුන් විසින් ඔබට Nordfx ආයතනය ඉන්දීය රජයතුල ලියාපදිංචි ආයතනයක්  බව සනාථ කිරීමට SEBI (India)  නමින්  ලියාපදිංචියක්  ඉදිරිපත් කරනු ඇත.නමුත් මෙම ලියාපදිංචිය වලංගු  වන්නේ  ඉන්දීය රජයතුල සිටින ජනතාව  සදහා පමණි.එහි  ඇතුලත් වන්නේ INR සමග පමණක් සම්බන්ඳව ඇති Currencey Pair  හතර තුළ පමණක්  Trade  කිරීමටය.ඒ සඳහා අවසර ලැබ ඇත්තේ ඉන්දීය රජයතුල සිටින ජනතාව  සදහා පමණි.එම Currency Pair 4 වන්නේ,                                                                                                                                                                                                        
USDINR
EURINR
GBPINR
JPYINR

පමණි.මෙය සම්පුර්ණයෙන් වලංගු වන්නේ  ඉන්දීය රජයතුල සිටින ජනතාව  සදහා පමණි.මෙහි සඳහන් වන්නේ උපරිම Currency Pair හතරකි.මෙහි International Currency Pairs සටහන් වන්නේ නැත.එනම් EURUSD,GBPUSD,USDJPY,යන Major  Currencies  අයිති වන්නේ නැත.එමෙන්ම Nordfx ආයතනය ඉන්දියාව තුල ඇති  තවත් Scam Broker සමාගම් අතරට එක් වී හමාරය.ඒ සඳහා අප මෙහි පෙන්වා ඇති Links වෙත යොමුවන්න.


http://networkingeye.com/2013/07/scam-companies-new-updated-list/


මෙම link එක copy කර Paste  කර බැලු විට එහි විවෘත වන Web පිටුවෙහි 318 වැනි අංකය සමඟ සටහන් වී ඇත්තේ Nord Forex ආයතනයයි.එයින් ඔබට අප විසින් ඉදිරිපත්කළ සියල්ල සත්යයක් බව වැටහයනු ඇත.එමෙන්ම  Nordfx ආයතනයෙහි Rewievs  බලන්න.එයින් තව දුරටත් අප ඉදිරිපත්කළ සියල්ල සත්යයක් බව වැටහයනු ඇත.


http://www.tradecomplaint.com/.../nordfx-com-high#gsc.tab=0&gsc.q=nordfx&gsc.sort=


http://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/5142/www.nordfx.com


http://www.tradecomplaint.com/trading-reviews-complaints/India/nordfx-com-reviews-complaints/forex/fx-broker/nordfx-com-broker-can-shut-down-stay-away_i3756#gsc.tab=0


මෙහි පහත සඳහන් Sreenshot එකතුළ සටහන් වන්නේ Forex Peace Army  එක විසින් සඳහන් කරනු ලැබුවකි.එහි Nordfx ආයතනය Abhishek Ranjan නැමැති පුද්ගලයාට අයිති බවත් එය Scam Broker  සමාගමක් බවත් සටහන් කර ඇත.මේ සියල්ල දැන දැනත් ඔබ Nordfx ආයතනය තුළ මුදල් තැන්පත්කර Trading හි නියැලෙනවානම් ඔබගේ මුදල් හි විනාසය ඔබ විසින් ඔබගේ සිය කැමැත්තෙන් විනාශමුකයට ගෙනයන්නකි.යම් දිනක ඔබටත් සිදුවුවහොත් එහි පූර්ණ වගකීම ඔබ සතු වේ.මෙහි අප මුලින් සටහන් කරපු සියල්ලට ගොදුරැ අයට මෙම සනාථ කීරීම් අවශ්යය නොවේ.


      S R I   L A N K A

MT ECN
MICRO